sss header 2016

1. FORORD

Denne boken er nå revidert pr juni 2013. Nytt av denne revisjonen er årshjulet, for å forbedre planleggingen av hva klubben skal foreta seg kommende år. Dette årshjulet vil fortløpende bli utfylt med mer informasjon.

Denne boken er tenkt som oppslagsverk for klubbens medlemmer over organisasjonen, regler og retningslinjer, rettigheter og plikter.

Gjennom denne håndboka ønsker Styret at alle medlemmer får den informasjon som er nødvendig. Vi ønsker ryttere, foreldre, støtteapparat og administrasjon mange gode sykkelopplevelser.

2 VISJON, VERDIER OG MÅL

Visjon: "Flest og best på sykkel"
• Utvikle egne eliteryttere
• Satse på bredde og på begge kjønn
• Utvikle et godt sykkelmiljø
• Lage gode arrangement

Verdier
Sandnes Sykleklubb er bygget på:
• Tillit
• Modighet
• Åpenhet
• Profesjonalitet
• Omsorg

Mål
Sandnes Sykleklubb skal:
• Få flest mulig ut på sykkel for å skape økt trivsel.
• Rekruttere nye syklister, kommissærer og ledere. Sammen med godt miljø og god organisering skal vi skape fremtidens toppsyklister, UCI kommissærer og toppidrettsledere.
• Legge forholdene til rette for at hvert medlem kan oppnå sine idrettslige mål.
• Utvikle rittledere til å lage lokale/internasjonale arrangement av høy kvalitet.

3. MÅLSETTINGER

Organisatorisk
• Organisasjon med klare ansvarslinjer med definerte oppgaver for styre, ledere, trenere og ryttere.
• Opplæringsplan for nye og etablerte ledere.
• Aktivitetskalender utarbeides hvert år.
• God og oppdatert nettside.
• Klubben skal ha kvalifiserte dommere for nasjonale/internasjonale ritt, og ledere med verv nasjonalt.
• Pressekontakt.

Sportslig
• Ryttere av begge kjønn skal bli gitt sportslig muligheter til å hevde seg på toppnivå i Norge og internasjonalt.
• Klubben skal vise igjen på alle løp i kretsen, N-cup, NM og Ungdomsmesterskap i de aldersbestemte klassene.
• Klubben skal delta aktivt for opprettholdelse av profflag/konkurransefellesskap i Rogaland for begge kjønn.
• Trenere til elite kvinner og menn skal gis muligheter til trenerkurs på høyt nivå.
• Faste treningstider på faste steder hvor alle ryttere kan møtes uansett nivå.
• Godt sykkelmiljø for medlemmer med muligheter for treningsleirer og felles deltakelse i ritt.
• Følge utviklingstrappen til NCF.
• Resultater fra rittdeltakelse i Norge og utland kommuniseres til media.

Sosialt
• Felles treningsmiljø.
• Sosiale kvelder regelmessig for ryttere, foreldre og ledere med "inspiratorer" og sosialt miljø.
• Minst en felles konkurranse utenfor kretsen.
• Like sykledrakter.
• Egne handlekvelder for sykkelutstyr hos utstyrsleverandør.
• Klubbens bil/ klubbtelt skal i størst mulig grad være tilgjengelig på alle ritt.

Arrangement
• Klubben skal jobbe for å få ritt til distriktet med deltakelse av norske og utenlandske toppryttere.
• Fast arrangementskomité.
• Det oppnevnes rittansvarlig for det enkelte ritt.
• Fast dugnadskomité.

Samarbeidspartnere
• Være lojale overfor klubbens samarbeidspartnere.
• Profilere klubben på en god måte samt synliggjøre klubbens samarbeidspartnere.
• Ryttere skal bruke klubbens sykkeltøy under trening og ritt.
• Foto av utøvere kan brukes fritt for å fremme samarbeidspartnere.
• Det skal ikke inngås personlige sponsorkontrakter med bedrifter som er konkurrerende til våre samarbeidspartnere. Personlige sponsorkontrakter skal godkjennes i styret. (se vedlegg, retningslinjer fra forbundet)

Rekruttering
• Klubben skal ha kontaktpersoner (se nettside) for nye ryttere.
• Muligheter for låne-/leiesykkel som nybegynner.
• Klubben skal legge til rette for årlig Sykleskole.

4. ORGANISASJON


Se link for oppdatert organisasjon og kontaktpersoner.

5. ØKONOMI

Inntekter
Klubbens inntekter består av samarbeidsavtaler som inkluderer reklame på draktene, andre klær og ytelser som er med i den enkelte avtale. Inntekt på arrangement, medlemsavgift, reklame på bilene, sykkel- og aktivitetsgården på Varatun, utleie av lokaler til eksterne aktiviteter/arrangementer, dugnader og Nordsjørittet.

Utgifter
Klubbens årsmøte vedtar et budsjett for aktuell sesong basert på et aktivitetsprogram for de forskjellige aldersklassene.

Medlemskontingent – informasjon om dette finnes på nettsiden.

Lisens
Alle aktive ryttere må ha lisens. For informasjon om dette se våre nettsider - lisensinformasjon
Medlemskontingent må være betalt før lisens bestilles.

6. MEDLEMSFORDELER

Trening
Klubben besitter god trenerkompetanse med både god formell utdannelse og lang erfaring med trening på klubb- og landslagsnivå.

Treningstider: se klubbens hjemmesider.
Se ellers vedlagte skriv om treningsregler i Sandnes Sykleklubb.

Klubblokaler
Klubben har gode lokaler til møte og treninger som også kan benyttes til andre aktiviteter. Følg med på hjemmesidene for påmelding til treninger!

SPINN Sandnes
Styret har inngått avtale med den leverandøren som har gitt det beste helhetlige tilbud til klubbens medlemmer. Dette innbefatter bl.a. utstyrsavtaler for senior og junior ryttere, samt rabattavtaler for alle klubbens medlemmer. SPINN Sandnes bidrar ellers stort for utviklingen av sykkelsporten i distriktet gjennom en utstrakt sponsor og støtte til en rekke arrangement og sykkelaktiviteter.

Det forventes at ved kjøp av ny sykkel for aktive 15/16 åringer og eldre skal ryttere i klubben bruke sykler levert av SPINN Sandnes.

Spinn/Sandnes har en bestemt handlekveld på høsten hvor man bestiller sykkel til en ekstra gunstig pris. Sykkelen vil bli levert tidlig på nyåret.

SPINN Sandnes bidrar også med 3 Spinn kvelder med spesial priser/rabatter for klubbens medlemmer på en rekke utvalgte varer.

Utenom klubbkvelder har SSS sine medlemmer fast – 15 % rabatt på alle varer til veil. pris.

Drakter
Oppdaterte priser og prosess på draktbestilling finnes på nettsidene.

Leie av sykkel
Klubben har til utleie 10 sykler i aldersbestemte klasser som skal benyttes under fellestreninger. Det er meningen at syklene skal leies for en kortere periode for at man skal kunne prøve sykkelsporten, før man selv kjøper sykkel. Se nettside for oppdatert informasjon.

7. ÅRSHJULET

Trenere, oppmenn og syklister Egne arrangement/dugnader Styrevirksomhet
September    
Når skolerute er klar, sette opp grovskisse for neste sesong. Avklare uker for treningsleir.
ANSVAR: Hovedtrener
   
     
Oktober    

Påse at alle oppgjør etter reiser er innsendt. ANSVAR: Oppmenn.

Oppdatere budsjetter basert på aktivitetsplan for neste sesong.

ANSVAR: Utføres av ledere for respektive grupper.

Avklare hvem som får delta på treningsleir ANSVAR: Hovedtrener.

Bestille fly og overnatting for treningsleirer. ANSVAR: Bestillingsansvarlig

  Behandle innkomne budsjetter og evalueringer. 
ANSVAR: Styre
     
Novemeber    
Evaluere året som har gått, sende inn rapport til styret
ANSVAR: Hovedtrener
Sette opp ressursbehov for egne ritt og dugnader kommende sesong, distribuere til medlemmer. Etablere tidslinje for vedtatte arrangement.
Evaluere året som har gått, sende inn rapport til styret.
Lage rittorganisasjon pr ritt for kommende år.
ANSVAR: Styret
 
     
Desember    
Sette rittplan for neste år. (Når terminliste foreligger fra forbundet)
ANSVAR: Hovedtrener

Starte bestilling av overnatting på NC og NM. Sørge for at nok rom til alle deltakende klasser er til stede.
ANSVAR: Bestillingsansvarlig.
Melde inn lokale ritt til region og forbund.
ANSVAR: Leder og arrangementsansvarlig.
Utarbeide årsberetning.
ANSVAR: Leder

Innkalle årsmøte minst 30 dager før.
ANSVAR: Leder
Januar    
Siste del av rittplan ferdigstilles. Komplett rittkalender foreligger 31.01.
ANSVAR: Hovedtrener
  Avholde årsmøte
ANSVAR: Styre
     
Februar    
Lisensbestilling.
ANSVAR: den enkelte rytter.
  Avholde årsmøte (anbefales januar, dog senes februar).
ANSVAR: Leder

Medlemsoversikt sendes inn til idrettsregistreringen. ANSVAR: Leder

Utarbeide årsregnskap, Kalle inn revisor.
ANSVAR: Økonomiansvarlig
     

Reise på ritt, sende inn regnskap inkl kvitteringer. ANSVAR: Oppmenn og reiseledere.

Delta på dugnader iht plan.
ANSVAR: den enkelte


Legge ut oppdateringer på hjemmesidene.
ANSVAR: den enkelte reiseleder (til fordeling).

Arrangere ritt og dugnader

Tilbakebetale utlegg. Ansvar: Økonomiansvarlig.
Påmelding aktive ritt.
ANSVAR: oppmenn.

Betaling startkontigent.

ANSVAR: Økonomiansvarlig

  Start Sykkelskolen
ANSVAR: B&U
 

8. DUGNADER

Alle aktive medlemmer med lisens forplikter seg til å delta på minimum en dugnad i året. Vårt motto er "Mange gjør lite - i stedet for at - få gjør mye"

Foreldrelag 10-16 år
Felles reise ved UM.
SSS cup 1-3: vakter og salgsbod.

Rogaland Tredagers
De eldste ryttere deltar i deler av dugnad ifm Nordsjørittet.

Foreldre junior og senior
Rigging av målområdet og mat på Nordsjørittet.
Reiseledere på ritt utenfor distriktet for junior og senior dame og herre.

Aktive ryttere senior og junior
Vakt Nordsjørittet.
Kan den aktive rytter ikke stille som vakt selv, er han eller hun pliktet til å skaffe erstatter.
Manglende oppmøte på denne dugnaden vil få konsekvenser for den enkelte.

Mosjonistene
Ansvarlig for gjennomføring av Øster Hus Rittet
Bistå med ressurser til Jæren Sykkelfestival, Pre Tour Sandnes og Base Property Rittet
Flaggheising.

9. RITT, REISER OG BETALING

SSS har egne rittopplegg for ryttere i de forskjellige aldersgruppene. Alle ryttere kan delta på alle lokale ritt, og alle ryttere vil kunne få en tur utenfor egen krets. Det blir flere ritt å reise på dess eldre man blir.
Hver gruppe melder hver høst inn aktivitetsplan med tilhørende budsjett som danner grunnlaget for antall ritt det skal reises på.

Lokale ritt (ikke turritt):
Påmelding via oppmenn. Alle ryttere uansett klasser kan delta i alle lokale ritt. (Se terminlisten over alle lokale ritt).
Foreldre sørger for transport til og fra disse rittene.
På alle lokale ritt vil det være en oppmann/trener tilstede. Denne personen vil være behjelpelig med startnummer etc.

Turritt:
All påmelding og deltakelse på eget initiativ. Noen arrangører tillater aldersbestemte ryttere å delta. Det henvises til det enkelte ritt for informasjon.

AKTIVE RITT UTENFOR KRETSEN:
Reiseledere:
Det blir oppnevnt reiseleder(e) pr ritt det reises på. Det kan være flere hovedreiseledere etter hvor mange ryttere og klasser som deltar.
Hovedreiselederne har ansvar for koordinering med de andre reiseledere og å levere inn regnskap i uken etter reisen.
Klubben dekker overnatting og mat for alle reiseledere etter samme satser som rytterne. Ingen egenandel. Foreldre som ønsker å følge sine barn og ikke er ledere, betaler alt selv.

Faktiske utgifter refunderes mot kvittering. Det skal ikke benyttes km-godtgjørelse. Dette sendes inn via epost (kvitteringer scannes) til styret via oppmann i gruppen. Se vedlegg for standard reiseregning.

Reisesatser i klubben
Alle ryttere uansett klasse har en egenandel pr. reisedøgn på NOK 300,- når de av sportslig leder er uttatt til å delta på ritt utenfor kretsen.
Ryttere tar med NOK 300,-/døgn til turen som betales hovedreiseleder ved avreise. I tillegg vil startkontingent være dekket og betalt av klubben ved påmelding.
For at ryttere skal få dekket utgifter i forbindelse med turer er han eller hun pliktet til å følge klubbens reise- og overnattingsopplegg.

Ritt som ryttere og foreldre selv ønsker å delta på og som ikke står på programmet må dekkes av rytteren i sin helhet.

Transport
Oppmann senior koordiner utleie av sponsorbiler.

Sykler og utstyr
Rytterne må passe på eget utstyr og ha forsikringer i orden. Skader på sykkel dekkes ikke av klubben, men klubben vil være behjelpelig med å finne gunstige økonomiske ordninger ved større skader eller tap som ikke dekkes andre steder. Rytterne må selv sørge for at sykkelen er ren og i god stand før avreise, og ha med ekstra hjulsett eller slange og dekk. Klubben har også noen hjulsett som medbringes på reise.
Bakhjulet har forskjellig tannhjul/utveksling i de forskjellige klassene, og det er derfor praktisk at man har med eget reserve bakhjul. Merkes med navn!

Bagasje og klær
Ryttere og ledere som har SSS bekledning skal bruke denne når de er ute på reise. De som har fått softshell jakke og overtrekksklær skal bruke de. Alternativt antrekk for de som ikke har dette er å bruke vesten med en jakke under. Det er viktig å vise at man er ute med SSS.
Viktig å begrense mengden bagasje når en er på tur til en bag og evt. en sekk til.

Verktøy
Klubben har verktøykasser og noe reserveutstyr som kan tas med på reiser/ritt, og som skal settes på plass i utstyrsrommet ved reisens slutt. Ansvarlig: reiseleder.

Reiseforsikring
Ved sykling i utlandet må ryttere ha gyldig reiseforsikring, pass og Europeisk Helsetrygdekort, E111. Informasjon om dette www.nav.no

Emit brikker
Dette er en tidtakerbrikke. Emit brikke må kjøpes av den enkelte utøver som skal delta på norgescup. For mer informasjon, se denne linken: (ny rutine fra 2013)

10. NETTSIDER

Alle våre medlemmer oppfordres til å legge ut artikler på SSS sine hjemmesider. Dette kan være alt fra treningsreferat, reisebrev, treningstips, informasjon om treninger/oppmøte osv... Her er ingen begrensing. Ei aktiv hjemmeside = en aktiv klubb.

Innlegg kan sendens pr epost til arild@toft.as

11. RETTIGHETER OG PLIKTER

 • Alle trenere i Sandnes SK kan få ett sett jakke, bukse og trøye (sykkeltøy).
 • Medlemmer i Sykleskolen får sykkeltrøye mot at medlemskontigent på kr 200,- er innbetalt

12. VEDLEGG

Rettigheter og plikter
Rittkalender
Treningsregler
Aktivitetsplan
Oversikt over hvem som har nøkler til klubbhuset
Reiseregning

Sandnes SK ritt

pretour
osterhus cupen
JSF logo 300

Treningstider

Nye medlemmer

IdFornavnEtternavn
Jarl IngeNordbø
JackDavies-Chard
Carl SjovatTraa
SimenBakken
Otto Christoffer Haukeland
Øyvind Dahl
EinarLindvoll
VebjørnSannerud
Axel NiñoDela Peña
FredrikDversnes
EinarIversen
Per Einar Sørmarken
Linn EliseNagell Hildre
MarenKranzmann
Line MarieØiestad
Tor OlaLiodden
Ann Cathrin Rettedal Mella
Jon PetterNordbø
Fredrik GjestelandFinnesand
Jan EgilMagelie
FredrikKøhn
DidrikNevland
Per Einar TerlandSørmarken
Jan RichardHølestøl
GreteHølestøl
ReidarEngelsen
Bjørn KatoSjøstrand
EmilSkår
Finn ArneNilsson
Tom KennethNilsskog
TrondSkaale
Vibeke B. A.Steen
Lene Killingland larsen
HaraldHagen
FrodeSkjæveland
Andreas Berg Larsen Helgeland
DagBrunes
NicolaiKalviknes
KarolineSimonsen
SteinGjesdal
Pål MortenBorgli
FredrikNilsson
KåreFalch
Odd EgilIms
SØRENBRUSKELAND
BjørnRasmussen
KirstineEikenes
KristineHaaland
ChristianKnudsen
ØyvindSollie-Vollen
RuneBråthen
Erik Johan Sæbø
RuneMjøs
Kjersti Marie Øverland
gianbattistatosi
FrodeFrøyland
KarstenKristoffersen
ToreRydningen
StigJørgensen
ToreMedhaug
ØrjanFrøiland
TomHansen
Stig JarleLøklingholm
HåvardLøklingholm
Per JarleRiise
FrodeLambrigtsen
Jan IngeDalsbø
RuneLima
IngunnSøiland
ØyvindHovland
joakimfrafjord
Geir IngeKirkeli
SondreSolgård
Eirik SundeThomassen
AsgeirKinn
SveinungOrstad
MariaRossemyr
EliasSchjølberg
MartinFjeldså
Felipe Nunes
Kjell MagneGrønås
BjørnarBerge
AronUndheim
Siv Heidi EikemoStavik
JohannesOlsen
Silje Lima
AndréNoraas Willassen
NoahHaugsgjerd
HaraldPettersen
ØrjanSivertsen
Geir MortenBrekken
TobiasBrekken
Stein Sandnes
MathiasStene
EirikBeite
Magnus BergeFormo
Andreas BergeFormo
KjartanSandvoll
JarleLangeland
SonjaMoi
Ole JørgenHolbø
ToneLeirsti
Eirik IdsøeJohannessen
AndersVarhaug
Jon ArneBirkedal
KjellaugRøiseland
KetilSkogen
MichaelØrnbøl
LivBråten Birkeland
KjetilBirkeland
BengtEnersgård
JarleRavnøy
TrondHagelin
Klaus MortenJøssang Haugen
GeirNødland
KjetilHansen
NordinAmundsen
JensBolme
roaldkluge
Arne StianAarrestad
olewasbø
RoarBørresen
Bastian BjergaDahl
ivoprans
TrondFugelli
Tor IngeGystøl
MarianneMaubach
Silje AgnetheKommedal
MariusHesby
Dag F.Dale
GeirJonassen
BenjaminWolff
KelvinTaylor
Per-ChristianBårholm
MarkusSolland
John BernhardLiseth
FredrikJørgensen
IngridFjellheim
HenrikFjellheim
TerjeFjellheim
JoakimKjemhus
StianSletten
LeivSætre
HaraldNybru
ØrjanLønning
Frank JonnySætre
CamillaPettersen
TobiasAarrestad
Ingve Sirevåg
AndersHolm
Magnus ValleDahl
ThomasGoa
FredrikHøyer
MethusanAntonarulrajah
Anne Gro Hamre
Torje Wilhelm Langhelle
Are Olai Langhelle
Fred AntonLanghelle
geir ingesætre
Arve EideHaraldsen
EdwardSævland
KristianAndreassen
HelgeTotland
PedroAugusto
JohnBuckley
ArildKvalvåg
Kaspar Frengstad
FinnThomassen
Anders Øglænd
StåleLønseth
Annette Frøyland Hoff
KristianKalviknes
MagneNødland Hølland
JonasBøe
ThomasBergsaker
Trond MortenFormo
KristofferForus
Geir OlavDirdal
IngveHebnes
JohanRavnøy
Kristian JongHøines
AndréSjøstrand
SimonDownie
MortenBjørløw
RobertVikeså
FrodeKjemhus
DagArnesen
ArnfinnSalte
HarryWaldeland
MartaMonsen
MathiasRavnøy
Trond StokkaMeling
FrodeStrømland
AleksanderArnø
torbjørnaakre
Gerd ToneMæland
Lars Fredrik AasGjeruldsen
Anne RuglandGjeruldsen
FrankAndersen
SigmundPettersen
johanandersson
Leif IngeMaldal
FrodeTrones
HelleikHelgeland
CarrinKildal
LunaBrattetaule
IsabellBrattetaule
EmilyBrattetaule
JuliaBrattetaule
ØysteinBrattetaule
NinaBrattetaule
StåleJosdal
lucacastelnuovo
AndersSkeie
HaraldAmdal
AlexandraAmdal
EgilBjørløw
HildeHetland
Bernt JosteinViste
Audun OveOlsen
Frank Jarle Holmen
Morten SollandHaraldsen
ToreAsbjørnsen
ReneAndersen
HaraldKleveland
ThomasStegelvik
ArildØstbø
Nils JørgenMittet
Jesper Gejl Hansen
Jan ErikHafnor
Christian Hedegaard-Friis
SimonMoseidjord
FrodeTufteland
Anita LHarvey
ChrisKlungland
TobiasFjellheim
AndrejUrbanovsky
KjetilElde
HenrikWaage
TobiasØvestad Nertoft
SindreSele
AmalieTaksdal
SamuelYitbarek

Aktivitetskalender

mar
3

03.03.2018 - 17.03.2018

aug
24

24.08.2018 12:00 - 12:50

aug
25

25.08.2018 18:00 - 18:50

 • P3240001
 • P4040022
 • P4040028
 • P4040033
 • P4040034
 • P3280005
 • P3190020
 • P3190028
 • image3
 • P3170005
 • P3150006
 • P3120010
 • P3090003
 • P3080054
 • P3070048
 • P3070040
 • P4110049
 • P4110051
 • P4070001
 • P4070003
 • P4070008
 • folksomt
 • kjell_sirevaag
 • torunn
 • PC310050
 • PC310038
 • PC290022
 • PC290009
 • PC290005
 • P1230092
 • P1090081
 • P1300100
 • P1300103
 • P1090051
 • P1090058
 • torunn
 • P8010355
 • P8010243
 • P7300168
 • Login